Behöver jag bygglov?

Om du har ett lutande tak och solpanelerna monteras i takets riktning behöver du vanligen inget bygglov om panelerna följer byggnadens form. Om du har ett platt tak och vill vinkla upp solpanelerna behöver du ansöka om bygglov. Liksom om huset omges av strängare krav på grund av högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde.

Vad gäller för skattereduktion för grön teknik?

Skatteavdraget som gäller från och med 1 januari 2021 ersätter det tidigare solcellsstödet och ladda-hemma-stödet. Om du anlitar ett företag för installation av grön teknik kan du få skattereduktion för delar av kostnaden. Avdraget får vara högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon. Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. På skatteverkets hemsida hittar du mer information om skattereduktionen för grön teknik.

Vad händer med den el jag inte förbrukar själv?

Den elektricitet från solcellerna som du inte använder själv säljer du tillbaka till elnätet. De allra flesta elbolag köper idag sina kunders överskottsel, men priserna varierar. Det finns också bolag som köper överskottsel utan att du behöver vara kund hos dem men det vanliga är att man köper och säljer sin el till samma elhandelsföretag. Börja med att undersöka om ditt nuvarande elbolag köper överskottsel och vad de betalar. Skyvik hjälper dig gärna med att jämföra med andra aktörer.

Lönar det sig med solcellsanläggningar?

En solenergianläggning lönar sig, oavsett hur du räknar. Marknaden för förnybar energi har vuxit kraftigt de senaste 10 åren samtidigt som priserna på solpaneler har minskat med över 90 procent.
Till skillnad från andra energislag har solenergi en fast kostnad under avskrivningstiden, och när anläggningen är betald är energin gratis. Eftersom du inte har någon driftskostnad så bestäms ditt ”energipris” av kapitalkostnaden. Låg ränta och lång amorteringstid ger ofta bra lönsamhet. En anläggning är betald efter 10-15 år.
Därutöver finns för närvarande ett statligt investeringsstöd för solceller, motsvarande 20% av anläggningens kostnad. Ytterligare en bonus är att du har möjligheter att sälja din överskottsel till ditt elbolag samt elcertifikat.
Med dagens låga ränta får du bättre avkastning med pengarna på taket än pengarna på banken.

Finns det regler kring montering av solcellsanläggningar?

Vi ser till att din solcellsanläggning monteras av kvalificerad personal som är väl insatta i reglerna för takarbete och elsäkerhet. Några av de viktiga reglerna är:
– Fastigheten ska behålla taktätheten och övriga kvaliteter enligt kraven i plan- och bygglagen
– Alla anläggningar som ska kopplas till elnätet ska godkännas av den lokala nätägaren
– Elmätare som ska användas för elcertifikat ska vara godkända av Energimyndigheten
– Produkterna ska följa svenska och europeiska lagar och föreskrifter
– Arbetsplatsen ska vara trygg och arbete ske i enlighet med svensk arbetsrätt

Är det lönsamt med batterier?

I dagsläget är vår bedömning att batterier för lagring av överskottsel fortfarande är för dyra för att det ska löna sig för kunden. Ett batteri för en genomsnittlig villa kostar runt 60 000 – 80 000. Däremot är det fullt möjligt att koppla på en batterilösning på din solcellsanläggning om du skulle vilja.

Finns det tillräckligt med sol i Sverige?

Vi har fler molnfria dagar än vad man i snitt har i Tyskland till exempel, vilket kompenserar för den lite svagare sol vi har i norr. Dessutom ökar solcellernas verkningsgrad vid låga temperaturer vilket gör att man kan utnyttja en större andel av den instrålade solenergin.
Däremot är solinstrålningen för låg vintertid för att en husägare ska kunna klara hela sin energiförsörjning året runt med enbart solenergi.

Hur mycket påverkas miljön av tillverkningen av solceller?

All energiproduktion ger upphov till viss miljöpåverkan. Solcellernas största miljöpåverkan uppstår vid tillverkningen. Det beror på att de ofta innehåller material som kräver mycket energi att framställa. Vissa solceller innehåller även små mängder ämnen som kan vara giftiga eller är sällsynta.
Energiåterbetalningstiden anger hur lång tid det tar att generera motsvarande mängd energi som används vid tillverkning, transport och drift. För solceller är den ca två till tre år i Sverige.
Och eftersom solceller inte ger några utsläpp när de väl sitter på taket och producerar el, och har en garanterad livslängd på 25-30 år, blir det alltså många år utan miljöpåverkan. Så om man tittar på hela livscykeln – från framtagning av material, till produktion, till användning, till återvinning av materialet – så har solcellerna betydligt lägre utsläpp än energislag som kol, olja och gas.

Se även nedan för begrepp som kan vara bra att känna till!

PV

Från engelskans “photovoltaic”, vilket innebär omvandlingen av ljusenergi (photo) till elektricitet (voltaic). Det vi kallar solceller eller solanläggningar till vardags heter med ett mer tekniskt namn fotovoltaiska celler, PV-celler eller PV-anläggningar.

W

Watt, ett mått på energi/effekt.

kW

1000 watt = 1 kW.

Wp

Watt peak. Refererar till en solpanels topp- eller maxeffekt. Den beräknas med standardiserade provningsförhållande (eng. Standard Testing Condition, STC). På den svenska marknaden är det vanligast med paneler på mellan 275Wp och 400Wp.

kW TOPPEFFEKT

kilo Watts peak. Sammanlagt mått på solcellsanläggningen toppeffekt. Detta indikerar hur mycket energi som solcellerna genererar under STC. Anläggningar på privatbostäder är allt från 4 till 12kW toppeffekt.

kWh

kilo Watt hour. Kilowattimme är den enhet vi mäter vår elförbrukning i. Behovet av hushållsel är ca 6000 kWh per hushåll och år. Energibehovet för varmvatten är ca 1250 kWh per person och år. För uppvärmning varierar behovet mycket bl. a. beroende på var huset finns, hur stort det är och hur det är byggt. Uppvärmningsbehovet kan vara allt från 15-75 W/m2 och år.

VÄXERIKTARE

Växelriktaren (eng. inverter) är en liten låda som sitter monterad på väggen inne i fastigheten. Den omvandlar likström (DC) från solpanelerna till den växelström (AC) som du behöver i väggen och ut på elnätet.

ÖVERSKOTT

Den el som din solelanläggning producerar och du inte konsumerar själv säljs ut på elnätet. De flesta elbolag betalar dig för ditt överskott. Efter att din elnätsägare bytt din elmätare till en som kan mäta både ingående och utgående el (byts utan kostnad) får du betalt för den solel du levererar ut på nätet. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är. Du får också 60 öre/kwh i skattereduktion på deklarationen för varje kwh du säljer, dock max 18 000 kronor/år, motsvarande 30 000 kilowattimmar.

ELCERTIFIKAT

Elcertifikatssystemet infördes i Sverige av regeringen år 2003 för att främja en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Även du som producerar egen förnybar el i liten skala, genom till exempel solceller på ditt bostadshus har möjlighet att söka elcertifikat. Elcertifikaten hanteras av ditt elhandelsföretag. För att få elcertifikat för den el du säljer behövs bara en ansökan som Skyvik hjälper dig med. Om du vill få elcertifikat för hela din solelproduktion måste en speciell extra elmätare installeras. Den kostar några tusen kronor plus installation av behörig elektriker. Intäkten för elcertifikat varierar väldigt från 5-15 öre/kWh.

Har du fler frågor eller vill få en offert? Kontakta oss nedan eller mejla till info@skyvik.se