ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NÄRINGSIDKARE VID KÖP AV SOLELANLÄGGNING

Gäller fr.o.m. 2022-04-01

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 

1.1 Dessa avtalsvillkor avser köp av solelanläggning från Skyvik AB, org.nr 559228-4797 för alla köpare/kunder utom konsument t. ex. näringsidkare (inkl. jordbrukare), bostadsrättsföreningar, ägare av kommersiella fastigheter med flera. Villkoren gäller från och med 1 januari 2022 och tills ny ändring publiceras på Skyviks hemsida.

1.2 I dessa avtalsvillkor avses med

– Avtal: dessa allmänna villkor och accepterad Offert avseende Kundens köp av Solelanläggning från Skyvik.

– Offert: det erbjudande om köp av Solelanläggning som Kunden erhållit i kontakt med Skyvik.

– Effektgaranti: garanti för den mängd elektricitet som Solelanläggningen kan producera när Solelanläggningen är ansluten till elnätet och tillräckligt mycket Solstrålning träffar solpanelerna så att tröskelspänningen för växelriktare överskrids utan att överspänningsgränsen överskrids. Utgångsvärdet för effekten och den mängd elektricitet som Solelanläggningen kan producera är beroende av flera faktorer, främst; Solinstrålning, panelens vinkel, temperatur, ålder på panelerna, skuggning av moln eller markföremål.

– Funktionsgaranti: garanti för att angiven del av Solelanläggningen fungerar felfritt under viss angiven tid.

– Fastighet: den bostad/fastighet som angivits med adress i kontakterna med Skyvik.

– Skyvik: företaget Skyvik AB, org.nr 559228-4797.

– Installation: montage av Varan på Fastigheten.

– Installatör: av Skyvik godkänd underleverantör för Installation.

– Platsbesök: platsbesiktning på Fastigheten före Installation, bl.a. för kontroll av erforderligt material och lämnade uppgifter.

– Kund: den juridiska person som angivits som köpare i kontakterna med Skyvik.

– Solelanläggning: Installerad Vara på Fastigheten.

– Solinstrålning (eller insolation): ett mått på infallande solstrålning på en yta, d.v.s. mängden solenergi på en given yta under en given tidsrymd. Insolationen uttrycks vanligen i kilowattimmar per kvadratmeter per dag (kWh/m2/dag) eller watt per kvadratmeter (W/m2).

– Varan: det material av solpaneler med tillhörande utrustning som angivits i Offerten, innefattande solpaneler, växelriktare och material för montering.

– Tillkommande Material: material för Solelanläggningen, utöver vad som angivits i Offerten, som exempelvis behövs eller beställts i samband med Platsbesök eller Installation.

– Tilläggsarbete: arbete för Solelanläggningen rörande Tillkommande Material eller annars utöver Offerten.

– Tillämplig lag: svensk lag. Avseende personuppgiftsbehandling enligt punkt 7 i detta Avtal avses med Tillämplig lag personuppgiftslagen (1998:204) fram till den 25 maj 2018, därefter avses Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG och annan unionsrätt eller medlemsstats nationella lagstiftning som reglerar behandlingen av personuppgifter inklusive alla tillägg och ändringar av nämnda lagstiftningar.

– Webbplats: den digitala sida eller applikation som Kunden använder för kommunikation med Skyvik om Solelanläggning, innefattande uppgifter avseende Fastigheten.

– Övertagandet: tidpunkt då Installation och erforderligt test av Solelanläggningen slutförts av Installatören.

1.3 Kunden ansvarar för att alla uppgifter som anges av Kunden, inklusive uppgifter på Webbplatsen, är korrekta. Kunden ansvarar även för antaganden, uppskattningar och övriga faktorer som grundat Kundens köp av Solelanläggningen. Har Kunden uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnat felaktig information, och den felaktiga informationen påverkat Skyvik eller Installatören negativt, inklusive planerat arbete, svarar Kunden för eventuella merkostnader härför.

1.4 Kunden försäkrar att Kunden har rådighet över Fastigheten och rättighet att ingå Avtal för Solelanläggning, inklusive är lagfaren ägare eller annars inhämtat tillstånd från lagfaren ägare.

1.5 Kunden ansvarar för att nödvändiga tillstånd, innefattande bygglov, elektriska eller andra byggnadsmässiga åtgärder, finns på plats eller utförs i tid.

1.6 Skyvik förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om Kunden och avböja att ingå Avtal mot bakgrund av sådan information, alternativt kräva att leveransen ska ske mot förskottsbetalning, godtagbar säkerhet eller deposition.

2. Avtalets ingående 

2.1 Avtal ingås via Webbplatsen, via telefon, e-post, eller på annat sätt som
framgår av Webbplatsen eller i kontakterna med Skyvik.

2.2 Avtal ska anses träffat när Kunden accepterar Offerten.

2.3 Offert skickas via e-post, eller på annat sätt eller format tillhandahållet av Skyvik.

3. PLATSBESÖK 

3.1 Före Installation görs alltid ett Platsbesök.

3.2 Platsbesöket utförs av Installatören. Tidpunkt för Platsbesök avtalas separat
mellan Kunden och Installatören.

3.3 Kan Platsbesöket inte ske på avtalad tidpunkt, och detta beror på Kunden, är Kunden ansvarig att meddela Installatören senast sju (7) arbetsdagar i förväg eller svara för eventuella merkostnader om så inte har skett. Beror hindret på Skyvik eller Installatören, har dessa en skyldighet att meddela Kunden och tillse överenskommelse om ny tidpunkt.

3.4 Kunden ansvarar för att ha en representant på plats under Platsbesöket.

3.5 Om Skyvik genom Platsbesöket bedömer att Installation eller leverans av Varan inte kan ske enligt vad som angivits i Offerten, eller Offerten i övrigt ska uppdateras, träffas i första hand överenskommelse mellan Kunden och Skyvik om Tillkommande Material eller Tilläggsarbete. Vid mindre justeringar träffas sådan överenskommelse mellan Kunden och Installatören (som ombud för Skyvik) på plats. Offerten kompletteras av Skyvik och utgör ett tillägg till Avtalet. I Offerten beräknat pris justeras i enlighet med träffad överenskommelse.

3.6 Om Skyvik genom Platsbesöket bedömer att Installation inte kan genomföras, och detta hänför sig till omständighet som Kunden ansvarar för, har Skyvik rätt att neka Installation och häva Avtalet utan att Kunden därmed blir ersättningsberättigad. Skyvik har i dessa fall rätt att fakturera Kunden för Platsbesöket.

3.7 Om Kunden avböjt Platsbesök förbehåller sig Skyvik rätt att fakturera för Tillkommande Material eller Tilläggsarbete som uppkommer vid Installation. Skyvik förbehåller sig rätt att frånträda Avtalet om Installation inte kan genomföras, och detta hänför sig till omständighet som Kunden ansvarar för.

4. LEVERANS 

4.1 Skyvik förbehåller sig rätten att anlita underleverantör för leverans av Varan,
som levereras till Fastigheten.

4.2 Tidpunkt för Varans leverans överenskoms särskilt mellan Kund och Installatör.

4.3 Kunden ansvarar för lämplig plats för avlämnandet av Varan på Fastigheten i avvaktan på Installation.

4.4 Kunden ansvarar för att tillse att en representant finns på plats för mottagande av Varan.

5. INSTALLATION  

5.1 Installation av Varan sker av Skyvik godkänd underleverantör (Installatören).

Kunden accepterar att Skyvik överlåter åt Installatören att utföra Installationen.

5.2 Tidpunkt för Installation avtalas separat mellan Kunden och Installatören och ska infalla i nära anslutning till tidpunkten för Varans leverans.

5.3 Kunden ansvarar för att ha en representant på plats under Installationen.

5.4 Kunden ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra skador på
annan egendom eller personskador som kan uppkomma till följd av Solelanläggningen, innefattande vid Installation.

5.5 Kunden ansvarar även för tillhandahållande av den elkraft som behövs under Installation (220V 10 A I-fas).

5.6 För erforderliga verktyg, ställningar och utrustning för Installation ansvarar Installatören.

5.7 Om Installatören bedömer att Installation inte kan ske enligt vad som angivits i Offerten trots Platsbesök, träffas i första hand överenskommelse om
Tillkommande Material eller Tilläggsarbete mellan Kunden och Installatören (som ombud för Skyvik) på plats. Informationen dokumenteras av Skyvik efter Installationen och utgör en del av detta Avtal. Har Kunden avböjt Platsbesök, har Skyvik rätt att fakturera Kunden för Tillkommande Material och/eller Tilläggsarbete vid Installation utan föregående beställning. Om Tillkommande Material och/eller Tilläggsarbete hänför sig till omständighet som Skyvik eller Installatören svarar för, står Skyvik kostnaden.

5.8 Kan Installation inte ske på avtalad tidpunkt, och detta beror på Kunden, är Kunden ansvarig att meddela Installatören senast 7 arbetsdagar i förväg eller svara för eventuella merkostnader om så inte har skett.

5.9 Har Varan levererats men inte Installerats på avtalad tidpunkt, och detta beror på Kunden, övergår risken för Varan till Kunden. Beror hindret på Skyvik eller Installatören, har dessa en skyldighet att meddela Kunden och tillse överenskommelse om ny tidpunkt för Installation.

5.10 Installationen är avslutad när erforderligt test av Solelanläggningen slutförts av Installatören.

5.11 Risken för Varan övergår till Kunden senast vid avslutad Installation.

6. ANMÄLAN TILL ELNÄTSBOLAG 

6.1 För anslutning av Solelanläggningen till elnätet krävs en förhandsanmälan respektive färdiganmälan till Kundens lokala elnätsbolag.

6.2 Anmälan sköts i regel av Installatören som bistår Kunden med erforderlig anmälning till Kundens lokala elnätsbolag.

6.3 Kunden förutsätts av Skyvik medverka i de åtgärder eller lämnande av uppgifter som är nödvändiga för erforderliga anmälningar till Kundens nätbolag.

6.4 Skyvik har ingen förpliktelse gentemot Kunden beträffande anmälan av Solelanläggningen till Kundens lokala elnätsbolag.

6.5 Kunden ansvarar för att teckna erforderligt elnätavtal för Solelanläggningen.

7. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

7.1 Skyvik kan komma att behandla personuppgifter som går att koppla till kontaktpersoner hos Kunden. Skyvik är enligt Tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt detta Avtal.

7.2 Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Skyvik ska kunna tillhandahålla Kunden Solelanläggning och i övrigt fullgöra detta Avtal. Den rättsliga grunden enligt Tillämplig lag för behandlingen av personuppgifterna är baserat på Skyviks berättigade intresse, eftersom personuppgifterna i fråga krävs för att Skyvik ska kunna fullgöra detta Avtal. Skyvik kan även komma att använda personuppgifterna för direktmarknadsföringsändamål, t.ex. direktmarknadsföring av Skyviks relaterade produkter och tjänster. De personuppgifter som kan komma att samlas in och behandlas avseende Kundens kontaktpersoner är exempelvis kontaktpersonernas namn, adress, telefonnummer och e-post.

7.3 Personuppgifterna kan för i punkt 7.2 angivna ändamål komma att lämnas ut till Installatören, företag i Skyviks koncern samt andra företag och organisationer som har givits rätt att biträda Skyvik i behandlingen av personuppgifter (s.k. personuppgiftsbiträden). Personuppgiftsbiträdena hanterar kontaktpersonernas personuppgifter endast på uppdrag av Skyvik samt i enlighet med Skyviks instruktioner och Tillämplig lag.

7.4 För uppdatering och/eller komplettering av kontaktpersonernas personuppgifter kan uppgifter inhämtas från offentliga och privata register, såsom Statens personadressregister (SPAR). Skyvik kommer att behandla personuppgifterna enbart inom EU/EES.

7.5 Skyvik kommer att behandla kontaktpersonernas personuppgifter enbart så länge det krävs för att uppfylla i punkt 7.2 angivna ändamål. Därefter kommer personuppgifterna att raderas.

7.6 I enlighet med vad som följer av Tillämplig Lag har Kontaktpersonerna rätt att när som helst begära ett kostnadsfritt utdrag över de personuppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa behandlas. Kontaktpersonerna har också rätt att, i den mån som följer av Tillämplig lag, begära rättelse av felaktiga uppgifter, begränsning av behandlingen eller radering av personuppgifterna, samt invända mot behandlingen eller begära ut personuppgifterna och överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Begäran om sådan information eller sådana åtgärder ska vara egenhändigt undertecknad och ställas till Skyvik på den postadress som anges i punkt 7.7, nedan. Kontaktpersonerna har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om de anser att deras personuppgifter behandlats i strid med Tillämplig lag.

7.7 Kontaktpersonerna har när som helst rätt att kostnadsfritt motsätta sig att personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring genom att kontakta Skyvik på följande postadress: Skyvik kundservice, Box 5, 733 21 Sala, eller via följande e-postadress info@Skyvik.se.

8. PRIS OCH BETALNING 

8.1 Pris för Solelanläggningen framgår av Offerten och visar priset exklusive mervärdesskatt, om annat inte anges.

8.2 Solelanläggningen samt eventuellt tilläggsarbete och tillkommande material faktureras Kunden i samband med övertagandet.

8.3 Betalning ska ske i enlighet med offert/fakturan, som förfaller till betalning femton (15) dagar från fakturadatum.

8.4 Sker inte betalning i rätt tid har Skyvik rätt att av Kunden fordra ränta enligt räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

8.5 Äganderätten till Solelanläggningen övergår till Kunden först efter att samtliga krav och förpliktelser som Kunden har gentemot Skyvik har uppfyllts.

8.6 Skyvik förbehåller sig från rätt till fri kreditprövning med rätt att kräva förskottsbetalning (före materialleverans) vid avvisad kredit.

9. GARANTI 

9.1 Med undantag för vad som anges nedan i detta avsnitt 9 svarar Skyvik endast för Solelanläggningen i enlighet med tvingande lag.

9.2 Solcellernas effekt garanteras under första året till 97 % av deras nominella effekt. Därefter gäller en linjär garanti 80 % efter 25 år.

9.3 Om inte annat framgår av offert lämnar Skyvik följande Funktions- och produktgarantier från tidpunkten för Övertagandet:

  • Installation 5 år
  • Funktionsgaranti 5 år
  • Produktgaranti solceller 12 år
  • Produktgaranti växelriktare 5 år
  • Produktgaranti montagesystem 12 år
  • På utförda arbeten lämnas sedvanlig garanti enligt ABT 06

9.4 Garantianspråk omfattar inte situationer utanför normalt handhavande, ändringar i bärande konstruktion, om Solelanläggningen använts eller ändrats i strid med Skyviks anvisningar, eller fel som på annat sätt härrör till omständighet som Kunden ansvarar för.

9.5 Garantianspråk gäller endast i Sverige och omfattar inte effektstörningar till följd av installation eller ändringar som gjorts av någon annan än Skyvik, om sådan part inte godkänts av Skyvik.

9.6 Under angiven garantiperiod ska Skyvik kostnadsfritt avhjälpa, erbjuda omleverans eller kreditera eventuella felaktigheter. Skyvik förbehåller sig rätten att välja åtgärd. Skyvik har rätt att ersätta Vara som eventuellt inte längre finns i sortimentet med närmast motsvarande produkt.

9.7 För att garantianspråk ska kunna göras gällande av Kunden, förutsätts att åberopande av garanti skett inom två (2) månader från att Kunden upptäckt eller borde upptäckt felet.

9.8 Vid garantianspråk ska originalfaktura uppvisas Skyvik.

9.9 Vid garantianspråk löper garantitiden enligt ovan angiven ursprunglig tidsperiod utan ändring.

9.10 Skyvik förbehåller sig rätten att debitera Kunden för kostnader som uppstår vid ogrundat garantianspråk.

10. UNDERHÅLL OCH REPARATION 

Skyvik råder Kunden att i första hand alltid kontakta Skyvik i fråga om underhåll, reparation eller ändringar i Solelanläggningen.

11. REKLAMATION 

Kunden måste reklamera att Varan är felaktig inom två (2) månader efter det att Kunden märkt, eller borde ha märkt felet.

12. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR 

12.1 Skyviks ansvar till följd av fel och dröjsmål i Varan är begränsat till vad som anges i detta Avtal.

12.2 Eventuellt skadeståndsansvar för Skyvik ska inte omfatta indirekt skada eller följdskada (innefattande bl.a. produktions- och inkomstbortfall, annan skada i näringsverksamhet, skada på annan egendom, anspråk från utomstående m.m.).

12.3 Kunden har inte rätt till skadestånd om Skyvik kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri Vara beror på hinder utanför Skyviks kontroll som inte skäligen kunde ha förväntats vid köpet och vars följder Skyvik inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om underlåtenheten att avlämna felfri Vara beror på någon av Skyvik anlitad part är Skyvik endast fri från ansvar om anlitad part skulle vara fri enligt vad som framgår ovan.

12.4 Skyvik svarar inte för dröjsmål som orsakas av snö och köld eller andra väderförhållanden som på ett väsentligt sätt stör Installation eller annan del av Solelanläggningens leverans. Under vintertid kan dylika förseningar bli betydande.

12.5 Skyvik svarar inte för den skada eller förlust som eventuellt orsakas Kunden av att Avtalet avbryts eller sägs upp med stöd av avsnitt 13 (Force Majeure).

12.6 I offerten redovisas en beräkning av solelanläggningens elproduktion både år 1 och över anläggningens beräknade livslängd. Mängden el som en solcellsanläggning producerar beror på en mängd faktorer – främst väder. Skyvik garanterar ingen minsta elproduktion och ersätter under inga omständigheter Kunden för utebliven elkraft.

12.7 I offerten redovisas en ekonomisk kalkyl för anläggningen. Kalkylen baseras på elproduktionen samt på ett antal faktorer som marknadspriset för el och dess utveckling över tid som vi bara gissa. De viktigaste faktorerna redovisas i offerten. Skattereduktionen för såld el beräknas finnas för hela anläggningens livstid men den är beroende av politiska beslut utanför Skyviks kontroll. Skyvik ersätter under inga omständigheten Kunden för uteblivna besparingar/intäkter.

13. FORCE MAJEURE 

13.1 Skyvik är inte skyldigt att fullgöra Avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som Skyvik inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på Avtalets fullgörande och som Skyvik inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.

13.2 Om Skyvik blir förhindrat att uppfylla sitt åtagande till följd av hinder som Skyvik inte råder över och som Skyvik inte kunnat förutse, har Skyvik rätt att avbryta fullgörande av sitt åtagande enligt detta Avtal under den tid som behövs för att undanröja hindret. Om fullgörande av Avtalet bryts med stöd av denna punkt 14 för mer än sex (6) månader har både Skyvik och Kunden rätt att säga upp Avtalet.

14. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Skyvik har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan Kundens samtycke, om det finns skäl att anta att den, till vilken överlåtelsen sker, kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett för Kunden tillfredsställande sätt. Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet till annan utan medgivande från Skyvik.

15. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Skyvik förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa avtalsvillkor enligt lag.

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING 

Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av Avtalet ska prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, behörig instans, varvid svensk rätt ska tillämpas.