Skyviks Försäljningsvillkor och garantier för försäljning av solcellsanläggningar till Privatpersoner 

Senast ändrade 2022-04-01
Skyvik AB, Box 5, 733 21 SALA, Org.nr. 559228-4797, privat aktiebolag med säte i Stockholm info@skyvik.se

1. Avtalets giltighet och omfattning 

1.1 Dessa villkor gäller för alla Skyviks avtal avseende försäljning av Skyviks solcellsanläggningar som träffats efter senaste ändring. 

1.2 I dessa villkor avses Skyvik med Skyvik AB organisations- nummer 559228-4797. 

1.3 I dessa villkor avses med Solcellsanläggningar; solcells- anläggningar bestående av solcellsmoduler, växelriktare i förekommande fall med optimerare samt montagematerial, inklusive övriga tillbehör och installationsarbete. 

1.4 Dessa avtalsvillkor omfattar övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse, t.ex. skriftlig offert, produkt- och installationsbeskrivning samt beställning. 

2. Avtalets ingående 

2.1 Avtalet ingås genom att köparen, skriftligen eller genom e-post, accepterar Skyviks offert. Avtalet är gällande från den dag accept sker. 

2.2 Köparen ansvarar för alla uppgifter, antaganden, uppskattningar och övriga faktorer som ligger till grund för köparens beslut att ingå avtal, vare sig dessa meddelats Skyvik eller inte. 

2.3 Köparen accepterar att Skyvik överlåter åt en tredje part, nedan kallad Installatören, att utföra installationen. 

2.4 Om Installatören bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att genomföra installationen av Solcellsanläggningen, eller om installationen inte kan genomföras inom ramen
för den standardinstallation som anges i offerten träffas överenskommelse om extraarbete mellan köparen och Installatören (i egenskap av Skyviks ombud). Om värde tav extraarbetet överstiger mer än 5 % av totalpriset enligt offert måste överenskommelsen undertecknas av köparen och även inhämta Skyviks godkännande. Överenskommelsen vid installationen utgör ett tillägg till det befintliga avtalet med Skyvik. Eventuella merkostnader för arbete och installationsmaterial kan i sådant fall tillkomma och betalas av köparen. 

2.5 Skyvik kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell köpare. Skyvik förbehåller sig rätten att neka köp. 

2.6 Skyviks erbjudanden gäller så länge lagret räcker och i den utsträckning leveransproblem inte uppstår. 

3. Leverans och installation 

3.1 Installatören och köparen avtalar om tid och plats för leverans och installation. 

3.2 Köparen ansvarar för att personligen (eller genom befullmäktigad representant) närvara på avtalad tid och plats för avlämnandet och installation för signatur av Installatörens egenkontrolldokument samt i förekommande fall överenskommelse om sådant extraarbete som anges i p. 2.4.

3.3 Om leverans och/eller installation inte kan ske på avtalad tidpunkt till följd av omständigheter inom Skyviks kontroll, ansvarar Skyvik för att detta meddelas köparen, samt att överenskommelse träffas om ny tidpunkt för leverans och/ eller installation. 

3.4 Om leverans eller installation inte kan ske vid avtalad tidpunkt till följd av omständigheter hänförliga till köparen, eller om köparen inte närvarar på avtalad tid och plats enligt p. 3.2, ansvarar köparen för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår för Skyvik eller Installatören. 

3.5 Varan anses avlämnad när den kommit i köparens besittning på den adress köparen har uppgivit.
3.6 Risken för varan övergår till köparen då varan har installerats, besiktigats och godkänts av köparen genom signatur av Installatörens egenkontrolldokument. 

3.7 För det fall förutsättningarna för genomförandet av installationen behöver utredas, och detta inte kan ske på telefon, ska parterna avtala om en tid för platsbesiktning. 

3.8 Om Skyvik eller Installatören innan eller i samband med installationen bedömer att installationen inte kan fullföljas till följd av omständighet som köparen ansvarar för, har Skyvik rätt att neka installation och häva avtalet utan att köparen därmed blir ersättningsberättigad. 

3.9 Äganderätt till varor som levereras i enlighet med detta avtal övergår till köparen då alla krav och förpliktelser som Skyvik har gentemot köparen i samband med aktuellt köpeavtal har uppfyllts. 

4. Hävning och ångerrätt 

4.1 Köparen har rätt att häva antalet 14 dagar efter att avtalet ingicks helt utan kostnad för köparen. Om köparen vill häva avtalet efter 14 dagar efter orderdatumet fram till att materialet skickats till köparen skall kunden betala 5 % av den totala ordersumman till Skyvik för upparbetade kostnader. För senare hävning av avtalet gäller ångerrätt enligt lagen om distansavtal, se nedan.

4.2 För avtal om köp som ingås på distans eller utanför säljarens affärslokaler gäller ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

4.3 Köparen kan ångra sitt köp genom att kontakta Skyvik senast 14 kalenderdagar från den dag köparen tog emot varan.

4.4 Om köparen vill utöva sin ångerrätt ska köparen lämna eller sända ett meddelande till Skyvik om att denne vill frånträda avtalet. Köparen har möjlighet att använda det standardformulär som tillhandahålls av Konsumentverket på https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

4.5 Om ångerrätten utövas ska köparen snarast kontakta Skyvik för samråd om hur varorna ska returneras. Returnering av varorna ska ske inom 14 dagar från köparens utövande av ångerrätten. De direkta kostnaderna för returnering av varorna, inklusive demontering, ska betalas av köparen. Returkostnaderna inklusive demontering uppskattas till maximalt cirka 30 % av anläggningens totalpris. I de fall då demontering av varorna inte är nödvändigt uppskattas kostnaderna till maximalt cirka 10 % av anläggningens totalpris.

4.6 Varorna ska returneras fullständiga, oskadade och i allt väsentligt oförändrat skick. All medföljande dokumentation ska bifogas returförsändelsen.

4.7 Om köparen frånträder detta avtal kommer Skyvik att kostnadsfritt betala tillbaka hela inköpsbeloppet, inklusive erlagd förskottsbetalning, dock med avdrag för sådan ersättning som köparen ska utge till Skyvik enligt punkt 4.5. Om Skyvik inte mottagit varorna enligt vad som avtalats i p. 4.5, tillkommer inköpsbeloppet https://skyvik.se/konsumentrattsliga-regler-svensk-solenergi/

5. Force Majeure 

5.1 Skyvik är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som Skyvik inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som Skyvik inte kunnat förutse och vars menliga inverkan Skyvik inte rimligen kunnat undanröja. Bestämmelsen inbegriper försenad leverans till Installatören av delar, varor eller tjänster, om förseningen beror på omständigheter enligt ovan. 

5.2 I händelse av force majeure från Skyviks sida senareläggs Skyviks skyldigheter. Om force majeure pågår längre än sex månader har Skyvik rätt att skriftligen häva den del av avtalet som inte kan fullgöras. Köparen behåller sina rättigheter i enlighet med avsnitt 4 ”Hävning och ångerrätt”. 

6. Garanti 

6.1 Skyvik lämnar 12 års garanti på solcellsanläggningens produkter och montage.

6.2 Effektgaranti: Solcellernas effekt garanteras under första året till 97 % av deras nominella effekt. Därefter gäller en linjär garanti till 85 % efter 25 år.

Längre fabriksgarantitider (produkt- och/eller effektgaranti) förekommer för vissa produkter och i så fall gäller dessa. Se respektive produktblad samt offert.

6.3 Under garantiperioden ska Skyvik kostnadsfritt återställa, kreditera eller erbjuda ny leverans vid eventuella felaktigheter. Skyvik förbehåller sig rätten att välja åtgärd. Åberopandet av garantin ska ske inom två månader från det att köparen upptäckt eller borde upptäckt felet. Åtgärderna gäller endast för varor i Sverige.

6.4 Vid eventuella garantianspråk ska originalfaktura vid begäran visas upp eller skickas till Skyvik.

6.5 Reparation eller byte av solceller och/eller övriga systemdelar medför ingen förlängning av gällande garantiperiod, utan den ursprungliga garantiperioden fortsätter att gälla.

6.6 Garantin förutsätter normalt handhavande och upphör att gälla om:

a) Skyviks eller Installatörens anvisningar beträffande kontroll, underhåll och/eller användning inte följs,

b) köparen eller tredje part, har utfört arbeten på Skyviks anläggningen eller installationen utan Skyviks samtycke,

c) Köparen underlåter att genomföra någon av de skyldigheter som köparen har enligt detta avtal,

d) skada uppstått genom åtgärder som vidtagits av andra personer än Skyviks personal eller underleverantörer, samt för skada som uppstått på grund av användandet av bristfälligt material,

e) skada har uppstått till följd av förändringar i den bärande konstruktionen (taket), under förutsättning att det inte är en del av Skyviks solpaneler.

f) skada uppstått till följd av felaktigheter eller brister i Köparens elektriska installationer.

6.7 Skada som uppstått till följd av kortslutning, åsknedslag eller strömavbrott omfattas inte av garantin.

6.8 Om Skyvik i samband med kontroll av varan upptäcker att åberopad skada inte omfattas av garantin har Skyvik rätt att av köparen ta betalt för samtliga kostnader som uppstått för Skyvik i samband med felsökning och eventuell transport. Skyvik förbehåller sig rätten att, enligt särskild överenskommelse, debitera Köparen för avhjälpning av sådan skada eller brist som inte omfattas av garantin.

6.9 Skyvik gör inte några åtaganden avseende faktiskt produktion eller ekonomisk avkastning. Skyvik ansvarar inte för produktionsbortfall som är att hänföra till yttre omständigheter Skyvik inte kan påverka, såsom exempelvis skuggning och strömavbrott. 

7. Dröjsmål och fel i varan 

7.1 När köparen är privat konsument har köparen de rättigheter och skyldigheter som följer av konsumenträttslig lagstiftning.

Dröjsmål
7.2 Dröjsmål på säljarens sida föreligger om varan inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida. Dröjsmål på köparens sida föreligger om betalning inte gjorts till fullo.

7.3 Vid dröjsmål på säljarens sida får köparen hålla inne betalningen. Köparen har rätt att kräva fullgörelse, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse, häva köpet. Köparen får också kräva skadestånd förutsatt att dröjsmålet ligger inom säljarens kontroll. Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat är säljaren fri från ansvar endast om den han har anlitat skulle vara fri enligt vad som framgår ovan.

7.4 Köparen förlorar sin rätt att häva köpet och kräva skadestånd om denne inte reklamerar inom skälig tid från det att han fick kännedom om dröjsmålet.

7.5 Vid dröjsmål på köparens sida får säljaren häva köpet, och detta även om varan är i köparens besittning.
Fel i varan

7.6 Varorna ska anses felaktig om den avviker från vad som följer av avtalet.

7.7 Har säljaren eller någon för dennes räkning installerat varan ska denna anses felaktig om den på grund av brister i installationen avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

7.8 Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande eller om leverans förutsatt att detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Köparen har även rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet. Är felet av väsentlig betydelse får köparen häva köpet. Dessutom får köparen kräva skadestånd och även hålla inne betalningen. Om köparen kräver andra påföljder än avhjälpande eller ny leverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd om detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen.

7.9 Säljarens skadeståndsskyldighet omfattar även skada som på grund av fel i den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör köparen förutsatt att egendomen är avsedd för ändamål utanför näringsverksamhet. Reklamation

7.11 Reklamationer avseende fel och brister ska, för att inte köparen ska förlora sin rätt till anspråk på Skyvik, göras inom skälig tid efter att de upptäckts eller borde ha upptäckts. Skadeståndets omfattning

7.12 Skadestånd på grund av dröjsmål eller på fel i varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad samt annan förlust. Ersättningen omfattar inte förlust i näringsverksamhet.

8. Köparens skyldigheter 

8.1 Köparen ansvarar och bär risken för
a) att personal tillhörig Skyvik, eller av Skyvik utsedd tredje person, bereds tillgång till nödvändiga utrymmen för att kunna utföra sitt arbete under normal arbetstid,
b) att platsen för installationen av solcellsanläggningen är åtkomlig och lämplig för installation,
c) att nödvändiga byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder, som inte åligger Skyvik att utföra enligt detta avtal, utförs i tid samt att alla andra nödvändiga försiktighetsåtgärder utförs för installation av solcellsanläggningen, 
d) att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra skador på annan egendom samt personskador som kan uppkomma till följd av det arbete som ska utföras enligt detta avtal,
e) att samtliga för installationsarbetet nödvändiga tillstånd inhämtats, som inte enligt detta avtal åligger Skyvik att inhämta,
f) felaktigheter i av köparen lämnad information eller i det arbete som åligger köparen att utföra
g) brister i material och verktyg som tillhandahålls av köparen.
h) att Köparen är lagfaren ägare av den aktuella fastigheten, eller att denne har inhämtat tillstånd från lagfaren ägare.

8.2 Om köparen inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet, har Skyvik rätt att antingen senarelägga fullgörandet av sina åtaganden enligt avtalet eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande, utan att detta påverkar Skyviks rätt till ersättning för kostnader, skadestånd eller ränta.

9. Betalning 

9.1 Om inget annat har överenskommits ska betalning ske i enlighet med faktura.  

9.2 Köparen saknar rätt att kvitta eventuell motfordran. Eventuella garantianspråk berättigar inte köparen att hålla inne betalningen utöver vad som följer av tvingande konsumentlagstiftning.

9.3 Sker inte betalning i rätt tid har Skyvik rätt att av köparen, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. Solcellsanläggningen förblir Skyviks egendom intill dess att full betalning erlagts av köparen.

9.4 Skyvik förbehåller sig från rätt till fri kreditprövning med rätt att kräva förskottsbetalning (före materialleverans) vid avvisad kredit.

9.5 Äganderätten till Solelanläggningen övergår till Kunden först efter att samtliga krav och förpliktelser som Kunden har gentemot Skyvik har uppfyllts.

10. Skattereduktion för Grön teknik

10.1 Du kan i de flesta fall få skattereduktion om 15 % för installation av nätanslutet solcellssystem. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget (Skyvik) som utför installationen. Skyvik begär sedan utbetalning från Skatteverket. Om skatteverket nekar utbetalningen av skattereduktion faktureras köparen beloppet. Denna skattereduktion gäller endast privatpersoner och anläggningar på den egna privatbostaden. För laddboxar och energilagring (batterisystem) är det gröna avdragen 50 %.

Skattereduktion kan ges för anläggningar på småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.

11. Personuppgiftshantering 

11.1 Skyvik samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som köpare: namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress och fastighetsbeteckning. Dessa uppgifter behövs för att kunna leverera, installera och fakturera. 

11.2 Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras av Skyvik, andra koncernbolag eller Skyviks samarbetspartners och personuppgiftsbiträden i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av avtalet med köparen och därmed förknippade tjänster eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger Skyvik. 

11.3 Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av köparens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. 

11.4 Uppgifter som samlas in sparas under den tid som är nödvändig för att fullfölja avtalsförhållandet med Skyvik samt 12 månader därefter. Skyvik sparar även uppgifter under den tid som behövs för att kunna hantera garantiärenden eller en pågående tvist avseende solcellsanläggningarna. 

11.5 Köparen har rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas av Skyvik. Köparen kan även begära rättelse och har under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling, rätt till radering, rätt att invända mot behandling samt rätt att få personuppgifter som köparen lämnat överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Ytterligare information om personuppgifter hos Skyvik finns på http://www.Skyvik.se. 

11.6 Personuppgiftsansvarig är Skyvik AB, org. nr. 559228-4797. 

11.7 Skyvik följer gällande dataskyddsregler vilket avser rådsdirektiv 95/46/EG, införd i svensk rätt genom personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgiftsförordningen (1998:1191) samt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”), med tillhörande genomförandeförfattningar. I händelse av konflikt mellan ovan nämnda författningar ska GDPR från och med den 25 maj 2018 ha företräde. 

12. Avtalsöverlåtelse 

12.1 Skyvik har rätt att utan köparens samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt. Köparen har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

13. Ansvarsbegränsningar

13.1 Skyviks ansvar till följd av fel och dröjsmål i Varan är begränsat till vad som anges i detta Avtal.

13.2 Eventuellt skadeståndsansvar för Skyvik ska inte omfatta indirekt skada eller följdskada (innefattande bl.a. produktions- och inkomstbortfall, annan skada i näringsverksamhet, skada på annan egendom, anspråk från utomstående m.m.).

13.3 Kunden har inte rätt till skadestånd om Skyvik kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri Vara beror på hinder utanför Skyviks kontroll som inte skäligen kunde ha förväntats vid köpet och vars följder Skyvik inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om underlåtenheten att avlämna felfri Vara beror på någon av Skyvik anlitad part är Skyvik endast fri från ansvar om anlitad part skulle vara fri enligt vad som framgår ovan.

13.4 Skyvik svarar inte för dröjsmål som orsakas av snö och köld eller andra väderförhållanden som på ett väsentligt sätt stör Installation eller annan del av Solelanläggningens leverans. Under vintertid kan dylika förseningar bli betydande.

13.5 Skyvik svarar inte för den skada eller förlust som eventuellt orsakas Kunden av att Avtalet avbryts eller sägs upp med stöd av avsnitt 13 (Force Majeure).

13.6 I offerten redovisas en beräkning av solelanläggningens elproduktion både år 1 och över anläggningens beräknade livslängd. Mängden el som en solcellsanläggning producerar beror på en mängd faktorer – främst väder. Skyvik garanterar ingen minsta elproduktion och ersätter under inga omständigheter Kunden för utebliven elkraft.

13.7 I offerten redovisas en ekonomisk kalkyl för anläggningen. Kalkylen baseras på elproduktionen samt på ett antal faktorer som marknadspriset för el och dess utveckling över tid som vi bara gissa. De viktigaste faktorerna redovisas i offerten. Skattereduktionen för såld el beräknas finnas för hela anläggningens livstid men den är beroende av politiska beslut utanför Skyviks kontroll. Skyvik ersätter under inga omständigheten Kunden för uteblivna besparingar/intäkter.

14. Ändringar och tillägg 

14.1 Skyvik förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa avtalsvillkor. Sådana ändringar ska tillkännages minst två månader i förväg. 

15. Tillämplig lag och tvistlösning 

15.1 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.